title
Honchoderi Yasetsu [Night Snow on Honcho Street]

1880
Woodblock
9 5/8 x 13 7/8 in. (24.45 x 35.24 cm)
Gift of Owen and Leone Elliott, 1968.213

Kiyochika Kobayashi

Japanese, 1847–1915